UWAGA: NINIEJSZY FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Adresat: Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 53.
Poczta elektroniczna e-mail: biuro@deadsea.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów wraz z dostawą:


.............................................................................................................................................


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.