Sklep Internetowy MERACTIV, działający pod adresem www.deadsea.pl prowadzony jest przez spółkę Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000253718, nr NIP 113-26-11-244, z siedzibą w Warszawie.

Znaczenie pojęć w Regulaminie:

·        Sklep Internetowy MERACTIV lub Sklep Internetowy lub Sklep: spółka Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o będąca stroną umowy sprzedaży z Klientem (Sprzedający);

·        Klient: Kupujący / składający zamówienie w Sklepie i zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedającym

·        Towary: produkty oferowane na stronie Sprzedającego www.deadsea.pl


1. Sklep Internetowy MERACTIV prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym MERACTIV wymaga uprzedniej akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta (więcej – patrz polityka prywatności).

3. Zamówienia są przyjmowane na stronie Sklepu Internetowego MERACTIV. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem następuje po wybraniu produktów, podaniu danych Klienta i  wciśnięciu (kliknięciu) znaku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.  Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną e-mail na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4. Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:

a. gotówką przy odbiorze przesyłki (przesyłka pobraniowa);

b. przelewem na rachunek bankowy Sklepu;

c. w formie wpłaty bankowej lub pocztowej na rachunek Sklepu;

d. elektronicznie za pośrednictwem serwisu PayU

5. W przypadku wyboru opcji "przelew na rachunek bankowy" lub „wpłata bankowa / pocztowa na rachunek Sklepu”, Sklep oczekuje na zaksięgowanie środków na rachunku bankowym 7 dni kalendarzowych. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane, a wpłacone po tym terminie pieniądze będą automatycznie zwracane Klientowi na rachunek bankowy, z którego wpłynęły na konto Sklepu. W przypadku wpłaty bankowej lub pocztowej - pieniądze będą zwracane przekazem na adres Klienta.

6. Wszystkie ceny produktów w Sklepie podane są w PLN i zawierają obowiązujące w Polsce podatki.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia przez Klienta. Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się dzień przekazania przesyłki kurierowi, przedstawicielowi Poczty Polskiej lub przedstawicielowi innej firmy wybranej przez Sklep do dostarczenia przesyłki Klientowi. Klient ma prawo odstąpić od zamówienia i odmówić przyjęcia towarów, jeśli czas realizacji zamówienia przekroczy 7 dni roboczych. W przypadku, gdy Klient dokonał przedpłaty za zamawiane towary (oraz ewentualnie za przesyłkę), ale odmawia przyjęcia produktów z powodu przekroczenia przez Sklep Internetowy MERACTIV wyżej określonego terminu 7 dni, Sklep zwróci Klientowi całą kwotę przedpłaty obejmującą produkty oraz (jeśli dotyczy) także koszt przesyłki.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie przesyłek. Przewozy przesyłek realizowane są przez podmioty niezależne od Sklepu, wyspecjalizowane w tego typu usługach.

9. Klient, który zawarł umowę na odległość (poza siedzibą Sklepu) może od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni pod warunkiem poinformowania o tej decyzji Sklepu Internetowego MERACTIV. Pomimo braku formalnego wymogu rekomenduje się, aby decyzję o odstąpieniu od umowy przekazać do sklepu w formie pisemnej (e-mail na adres biuro@deadsea.pl lub listem poleconym). Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest tu: www.deadsea.pl/formularz

10. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt zamówiony towar na adres sklepu nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy (data wysłania e-mail lub nadania listu poleconego). Opakowania zamówionych towarów nie mogą być otwarte lub zniszczone. Sklep zwróci Klientowi koszty poniesione przez niego w związku z zamówieniem (towar + koszty przesyłki) w ciągu 14 dni po otrzymaniu zwrotu towarów. UWAGA: Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów w formie przesyłek pobraniowych!

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt niestandardowy, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. W stosunku do Klienta niebędącego konsumentem w świetle przepisów kodeksu cywilnego (art. 22.1) Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

13. Sklep Internetowy MERACTIV dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na jego stronie produkty były stale dostępne w ofercie. Gdyby zdarzyło się jednak, że Klient zamówił produkt, którego Sklep nie posiada aktualnie na stanie, a Sklep zamówienie takie by przyjął, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku Klient może zdecydować się na oczekiwanie na towar do momentu aż będzie dostępny w Sklepie lub może zdecydować się na odstąpienie od całości lub części zamówienia. W przypadku odstąpienia od zamówienia, gdy została już dokonana przedpłata na rachunek bankowy Sklepu za zamówione towary, Sklep zwróci Klientowi pełną kwotę dotyczącą złożonego zamówienia, lub jej część w zależności, czy Klient zdecydował się odstąpić od całego zamowienia, czy od jego części. 

14. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany na towar zgodny z zamówieniem na koszt Sklepu lub zwrot pieniędzy. W przypadku wymiany towaru na zgodny z zamówieniem, Sklep zastrzega sobie prawo wysyłki właściwego towaru dopiero po otrzymaniu zwrotu towaru reklamowanego jako niezgodnego z umową.

15. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacje należy zgłaszać na adres: biuro@deadsea.pl  lub przesyłać listem poleconym na adres: Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o., 04-028 Warszawa, Al. St. Zjednoczonych 53.
Termin 14 dni liczony jest od dnia otrzymania maila lub dnia otrzymania listu poleconego.

16. Do ogłaszanych na stronie Sklepu Internetowego MERACTIV akcji sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczone są ściśle określone i ograniczone ilości towarów, zaś realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień i trwa do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży lub upływu daty promocji. Brak towaru promocyjnego sprzedawanego na warunkach promocji, po wyczerpaniu puli produktów objętych promocją, nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Kupującego względem Sklepu.

17.Wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów itp. nie powoduje konieczności zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie specjalne akcje marketingowe będą regulowane przez odrębne regulaminy.

18. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

19. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest po opłaceniu towarów przez Klienta i zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu. Faktura będzie przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

20. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, wycofywania towarów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego ogłaszania takiego zamiaru.

21.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem, który prowadzony jest przez firmę Dead Sea Jordan Trade International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 04-028 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 53. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest w oparciu o prawo polskie i w języku polskim. Zawarcie umowy z Klientem potwierdza wystawiona faktura VAT. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.